تظاهرات بزرگ

تظاهرات بزرگ در برلين در 35 امين روز اعتصاب غذا
نه به روحاني شياد! آري به دموكراسي در ايران .

 ايرانيان آزاده به شعبدبازي انتخاباتي رژيم آخوندي و رئيس جمهورش نه مي گويند.
ايرانيان آزاده از دولت آمريكا و سازمان ملل بار ديگر اكيدا مي‌خواهند كه به وظايفشان در قبال اسراي اشرفي و حفاظت ساكنان زندان ليبرتي عمل كنند.

 بي عملي وقيحانه فقط تشويق جلاد است.
اسراي اشرف بايد آزاد گردند!!
زمان: شنبه 5 اكتبر 2013 ساعت 1430

محل: نماد هلوكاست جنب دروازه براندنبوگ
زمان: روز شنبه 5 اكتبر ساعت 14
جنب نماد هلوكاست خيابان ابرت
نزديك دروازه براندنبورگ

template Joomla